กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา     


รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
   
บรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ 
 
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   
   
กองบรรณาธิการภายใน     
รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยเสนอ ตรีวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษสุดา บูรณพันศักดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ พรหมเด่น   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ จารัตน์   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนล สวนประดิษฐ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ถุงแก้ว   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจารย์ ดร.สินีนาฏ วัฒนสุข  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจารย์ ดร.บรรพต วงศ์ทองเจริญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
   
กองบรรณาธิการภายนอก  
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณชลี   โนริยา   มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์  จันทรา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา  ภาวะบุตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ภูสิงห์    มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วรรณวัลย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม หอมคำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์  สงวนสัตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัตนธรรมเมธี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธุ์  ศรีสมพันธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวภรณ์ สองแสน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จันทะหิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ อาษานอก  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวรัชญ์ บุตรสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
อาจารย์ ดร.นริสรา  ลอยฟ้า  มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
อาจารย์ ดร.บุตรี เวทพิเชฐโกศล  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ดร.อิสระพงศ์  ถนัดค้า  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ดร.พรวุฒิ  คำแก้ว  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
   
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รองศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ จอมหงษ์พิพัฒน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ น่วมนุ่ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์