วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Journal of Education Buriram Rajabhat University

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564
ISSN (Print) : 2773-949X
ISSN (Online) : 2773-966X

--------------------------------
Download Full (ฉบับเต็ม)

ปกวารสาร 
บทนำ
บทบรรณาธิการ
สารบัญ
ข้อแนะนำในการเตรียมบทความและจริยธรรม
 

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม ร่วมกับวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม


ชัยภัทร  เทศแย้ม  สุดารัตน์  แผนไธสง  และจักรพงษ์  วารี
 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ด้วยสื่อโมชันกราฟิกร่วมกับวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


อนัญญา  บุญมาก  เกษรัตน์  เคยการ  และจักรพงษ์  วารี
  
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบโมเดลซิปปาบูรณาการเทคโนโลยี ภาษาชุมชนเป็นฐานและการใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชานาฏศิลป์ เรื่องการแสดงพื้นเมือง 4 ภาค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)


ผกามาศ แซ่โล้ นฤมล จิตต์หาญ และเสาวรัตน์ ทศศะ

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์


สัญชัย ครบอุดม บรรพต วงศ์ทองเจริญ สุวัฒน์ พัดไธสง และปรีญานุช ขาวสระ
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ เรื่อง วิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ บรรพต วงศ์ทองเจริญ กรนาริน สาริยา ชลิตา มอมประโคน และ
ณิชชาวีณ์ โชคธนาวิศิษฐ์
 
สมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับครูที่ปรึกษา
พัชรี  ถุงแก้ว และอภิเชษฐ  จันทนา