วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

 

 

 

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Journal of Education Buriram Rajabhat University

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565
ISSN (Print) : 2773-949X
ISSN (Online) : 2773-966X

--------------------------------
Download Full (ฉบับเต็ม)

ปกวารสาร 
บทนำ
บทบรรณาธิการ
สารบัญ
ข้อแนะนำในการเตรียมบทความและจริยธรรม
 

 

 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชื่อมโยงกับศิลปะมวยไทยตามหลักการบูรณาการและแบบมุ่งเน้นประสบการณ์เพื่อการสื่อสาร

วิลาสินี  นคราวนากุล
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R เชิงรุก

เด่นดวง  บัวทองหลาง
  
การประเมินโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านเมืองแก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยประยุกต์ใช้การประเมินรูปแบบซิปป์

สายฟ้า หาสีสุข  ธินิดา พิลาล้ำ


การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในวิถีปกติใหม่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

สุชาติ พุทธลา
 
Administration Psychology Model of University in Thailand

Nipa Pongvirut
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ เรื่อง วิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
บรรพต วงศ์ทองเจริญ วิชญา วงศ์ทองเจริญ  ภธรเดช เครือแสงธรรม และภัคจีรา  สุดสายเนตร
Assessment Practice of English Language Teachers in Myanmar
Zarni Mar