วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Journal of Education Buriram Rajabhat University

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564
ISSN (Print) : 2773-949X
ISSN (Online) : xxxx-xxxx

--------------------------------
Download Full (ฉบับเต็ม)

ปกวารสาร 
บทนำ
บทบรรณาธิการ
สารบัญ
ข้อแนะนำในการเตรียมบทความ
 

 

 

การศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  
 

ต้นตระการ ตีตรา และ เพียงแข ภูผายาง
 
การศึกษาสภาพปัญหาการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 

อรนุช ศรีคำ
  
การสืบสานมรดกภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดบุรีรัมย์
 

อโศก ไทยจันทรารักษ์ 

ผลของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่องฟาร์มอัจฉริยะที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ความพึงพอใจและทัศนคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
 

เทพพร โลมารักษ์
 
การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โดยใช้โปรแกรม Geogebra เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 

ไพรัชช์ จันทร์งาม และ อนล สวนประดิษฐ์
 
ความเข้มแข็งทางใจสำหรับวัยรุ่นในภาวะวิกฤต
  พัชรี ถุงแก้ว และ ณีร์นรา ดีสม